Jak automaticky generovat Doxygen dokumentaci

Zveřejněno: 2023-06-24
#GitHubActions#GitHubPages#tip

Tvorba dokumentace nebaví nikoho, ale přesto je velice důležitá. Osobně mám zkušenost s tím, že pokud vytvořím práci, kterou nezdokumentuji, je vlastně k ničemu. A to hned z několika důvodů:

 • je závislá na mně, tj. často jí nikdo jiný nerozumí,
 • pokud se jedná o komplikovaný problém, často také sám zapomenu na to, jak jsem ho v daném případě řešil.

Nástrojů pro dokumentování kódu existuje je mnoho. Jedním z nejvíce oblíbených je Doxygen dokumentace. Tento nástroj používám s rozšířením VS Code, které mi pomáhá s tvorbou popisu funkcí, souborů, maker atd. Dokumentaci si může následně každý vygenerovat pomocí předpřipraveného skriptu. Co se o generování nestarat, nýbrž využít nástroje jako je GitHub Action a GitHub Pages a nechat dokumentaci generovat automaticky?

Toto je poměrně jednoduché a jak na to bych rád popsal v tomto článku. Způsob jsem využil ve své bakalářské práci. Fungující výsledek si můžete prohlédnout v repositáři projektu.

Ilustrace generování dokumnetace robotem

Návod

 1. V rootovém adresáři si založte složku doc. Není nutné, ale dle mého to pomáhá přehlednosti.
 2. Ve složce si vygenerujte Doxyfile, který popisuje konfiguraci dokumentace. Příkladem pro C program může být například konfigurace v zmiňovaném bakalářském projektu.
 3. Dále doporučuji odladit výslednou dokumnetaci pomocí manuálního lokálního vygenerování.
  příkaz doxygen <path to Doxyfile>
 4. Vytvořte novou GitHub Action, podle uvedené specifikace:
name: 📖 Create Docs # Název action

on:
 # Action se spustí pokud je pushnutá nová verze do větve 'main'
 push:
  branches: ["main"]

 # Action je také možné spustit manuálně
 workflow_dispatch:

# Nastavení povolení GITHUB_TOKEN action, aby mohlo dojít k deplymentu GitHub Pages 
permissions:
 contents: read
 pages: write
 id-token: write

# Nastavení deploymentu GitHub Pages
concurrency:
 group: "pages"
 cancel-in-progress: false

jobs:
 # Doplying není paralelizován
 deploy:
  environment:
   name: github-pages
   url: ${{ steps.deployment.outputs.page_url }}
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
   # Checkout reposiáře pro přístup k souborům
   - name: Checkout 
    uses: actions/checkout@v3
   # Instalace nutných knihoven pro vykreslení dokumentace a grafů závislostí
   - name: Build Doxygen
    run: |
     sudo apt install doxygen
     sudo apt install graphviz
     cd code/rafting-button/doc
     doxygen Doxyfile
   # Setup Pages
   - name: Setup Pages
    uses: actions/configure-pages@v3
   # Nahrání vygenerované dokumentace
   - name: Upload artifact
    uses: actions/upload-pages-artifact@v1
    with:
     path: './code/rafting-button/doc/html/' # Cesta k exportované dokumentaci
   # Deployment GitHub Pages
   - name: Deploy to GitHub Pages
    id: deployment
    uses: actions/deploy-pages@v2