Jak automaticky přidávat příspěvky na statický web pomocí Github Actions

Zveřejněno: 2023-02-22
#repo#serverless#GitHubActions

Při práci na open-source projektu Deníku sráčů jsem čelil výzvě umožnit přidávání dat do webové aplikace a zároveň hostovat aplikaci jako statický web tak, abych nemusel utratit ani korunu. Koncept se mi povedlo vymyslet a rád bych se s vámi o něj podělil.

Představení konceptu

Webovou aplikaci jsem tvořil v Next.js se statický exportem a hostoval ji pomocí služby Cloudflare Pages. Vím, že existuje mnoho jiných alternativ jako je například Vercel, Netlify či Heroku. Cloudflare jsem zvolil především z důvodu pokročilého cachováníochraně na úrovni DNS. A v aplikaci jsem měl již připravený HTML form, který mi sbíral data a uměl z nich vytvořit JSON soubor.

Rozhodl jsem se tedy infrastrukturu postavit následujícím způsobem:

Scéma infrastrukutry

 1. Na webu uživatel vyplní HTML formulář, který po stisknutí tlačítka vytvoří JSON souborPOST request, který obsahuje požadovaná data. Web je chráněn proti návštěvě robotů a pro navštívení, je potřeba splňovat nejvyšší bezpečnostní kritérium.
 2. Post request se zpracuje v proxy serveru, který běží jako serverless funkce na službe Cloudflare Workers. Proxy server data ověří a pošle POST request na GitHub API, které spustí GitHub Actions s daty jako vstupními parmatery.
 3. GitHub Actions vytvoří pull request, který čeká na schválení a ověření dat.
 4. Po schválení se mergnou branche a nová verze se automaticky nahraje s novými daty.

Limity

Toto řešení není vhodné pro veškeré aplikace a to především kvůli několika limitům. Mezi ty největší z mého pohledu patří především nutnost každou změnu manuálně schválit a doba procesu vytvoření změny.

Nástřel implementace

Následující kódy mají pouze ilustrovat implenetaci v projetku. Nejedná se o funkční kód.

HTML form request

async function createRequest(exportObj, fileName) {
 const body = `
 {
  "filename": "${fileName}",
  "content": ${JSON.stringify(exportObj)},
  "title": "${exportObj.placeName}"
}
 `;

 const response = await fetch("https://api.deniksracu.cz/", {
  method: "POST",
  headers: {
   Accept: "application/json",
   "Content-Type": "application/json",
  },
  body: body,
 });

 response.json().then((data) => {
  if (data.status === "OK") {
   Swal.fire({
    title: "Rulička!",
    text: "BOT Rulička úspěšně vytvořil žádost o přidání nového trůnu. Díky",
    icon: "success",
    confirmButtonColor: "#0078D4",
   });
  } else {
   Swal.fire({
    title: "Rulička!",
    text: "V procesu přidání nového trůnu zaznamenal BOT Rulička problém.",
    icon: "error",
    confirmButtonColor: "#0078D4",
   });
  }
 });
}

Proxy server

import { Octokit } from "@octokit/core";

const octokit = new Octokit({
 auth: PAT_TOKEN,
});

async function readRequestBody(request) {
 const { headers } = request;
 const contentType = headers.get("content-type") || "";

 if (contentType.includes("application/json")) {
  return JSON.stringify(await request.json());
 }
 return `ERROR: The wrong data format.`;
}

async function handlePost(request) {
 const reqBody = await readRequestBody(request);
 const retBody = JSON.parse(reqBody);

 console.log(JSON.stringify(retBody));

 await octokit.request(
  "POST /repos/{owner}/{repo}/actions/workflows/{workflow_id}/dispatches",
  {
   owner: "owner",
   repo: "repo",
   workflow_id: "workflow_id",
   ref: "main",
   inputs: {
    filename: `${retBody.filename}`,
    content: `${JSON.stringify(retBody.content)}`,
    title: `${retBody.title}`,
   },
  }
 );

 return new Response(`{"status":"OK"}`, {
  headers: {
   "Content-Type": "application/json",
   ...corsHeaders,
  },
  status: 200,
  statusText: "OK",
 });
}

const corsHeaders = {
 "Access-Control-Allow-Origin": "web_url",
 "Access-Control-Allow-Methods": "GET, HEAD, POST, OPTIONS",
 "Access-Control-Allow-Headers": "Content-Type, X-PINGOTHER",
};

function handleOptions(request) {
 if (
  request.headers.get("Origin") !== null &&
  request.headers.get("Access-Control-Request-Method") !== null &&
  request.headers.get("Access-Control-Request-Headers") !== null
 ) {
  // Handle CORS pre-flight request.
  return new Response(null, {
   headers: corsHeaders,
  });
 } else {
  // Handle standard OPTIONS request.
  return new Response(null, {
   headers: {
    Allow: "GET, HEAD, POST, OPTIONS",
   },
  });
 }
}

async function handle(request) {
 if (request.method === "OPTIONS") {
  return handleOptions(request);
 } else if (request.method === "POST") {
  return handlePost(request);
 } else if (request.method === "GET" || request.method == "HEAD") {
  // Pass-through to origin.
  return fetch(request);
 } else {
  return new Response(null, {
   status: 405,
   statusText: "Method Not Allowed",
   headers: corsHeaders,
  });
 }
}

addEventListener("fetch", (event) => {
 event.respondWith(
  handle(event.request)
   // For ease of debugging, we return exception stack
   // traces in response bodies. You are advised to
   // remove this .catch() in production.
   .catch(
    (e) =>
     new Response(e.stack, {
      status: 500,
      statusText: "Internal Server Error",
     })
   )
 );
});

GitHub Actions

name: 🧻 Rulička bot
on:
 workflow_dispatch:
  inputs:
   filename:
    description: 'Filename (without extension)'
    required: true
    default: ''
   content:
    description: 'Content (JSON data)'
    required: true
    default: ''
   title:
    description: 'Business name'
    required: true
    default: ''

jobs:
 create_json:
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
  - name: Checkout the repo
   uses: actions/checkout@v3
  
  - name: Create a json file
   run: |
    cd _toilets
    echo '${{ github.event.inputs.content }}' > ${{ github.event.inputs.filename }}.json
    cat ${{ github.event.inputs.filename }}.json
    
  - name: Create a pull request
   uses: peter-evans/create-pull-request@v4
   with:
    token: ${{ secrets.PAT }}
    commit-message: Add ${{ github.event.inputs.filename }}.json toilet 
    committer: Rulicka [Bot] <[email protected]>
    author: Rulica <[email protected]>
    signoff: false
    branch: new-toilet-${{ github.event.inputs.filename }}
    delete-branch: true
    title: 'A new toilet request: ${{ github.event.inputs.title }}'
    body: |
     | KEY | VALUE |
     | ------ | ---------- |
     | placeName | **${{ fromJSON(github.event.inputs.content).placeName }}** |
     | coords | `${{ fromJSON(github.event.inputs.content).latitude }}` `${{ fromJSON(github.event.inputs.content).longtitude }}` |
     | wayDescription | ${{ fromJSON(github.event.inputs.content).wayDescription }} |
     | toiletType | ${{ fromJSON(github.event.inputs.content).toiletType }} |
     | comment | ${{ fromJSON(github.event.inputs.content).comment }} |
     | nickName | ${{ fromJSON(github.event.inputs.content).nickName }} |
     | timeStamp | ${{ fromJSON(github.event.inputs.content).timeStamp }} |
     
     Filename: ${{ github.event.inputs.filename }}.json
     
     ```json
     ${{ toJSON(fromJSON(github.event.inputs.content)) }}
     ```
    labels: |
     toilet
    reviewers: petrkucerak
    draft: false